Ekonomsko vijeće

Ekonomsko vijeće

Župno ekonomsko vijeće je savjetodavno tijelo koje pomaže župniku u upravljanju župnim vremenitim dobrima, sastavljeno od četiri do osam vjernika laika, predloženih od župnika, izabranih od župne zajednice i potvrđenih od dijecezanskoga biskupa.

Za članove mogu biti izabrane punoljetne osobe koje su primile sakramente kršćanske inicijacije. Trebaju se odlikovati uzornim kršćanskim životom, razboritošću te aktivnim sudjelovanjem u životu župne zajednice te biti sposobne procijeniti ekonomska pitanja u crkvenom duhu i, po mogućnosti, stručne u pitanjima gospodarstva i prava. Svoju službu vrše besplatno.

Od 1. siječnja 2022. godine, na mandat od 5 godina, izabrano je 7 članova Župnog ekonomskog vijeća (Potvrda izabranih članova Župnog ekonomskog vijeća, Prisega člana Župnog ekonomskog vijeća).

Od 3. rujna 2023. godine, u sadašnjem petogodišnjem mandatu, do 1. siječnja 2027. godine., izabrana je nova članica Župnog ekonomskog vijeća (Imenovanje nove članice Župnog ekonomskog vijeća).